Condicions de matrícula

 1. La matrícula és efectiva i té plena validesa acadèmica des del moment en què Speak&Talk, aula d’estudis disposi de la documentació necessària i s’hagi formalitzat el pagament de la matrícula.
 2. L’import de la matrícula s’ha de satisfer íntegrament per fer valida la matrícula.
 3. Speak&Talk, aula d’estudis, es reserva el dret de no obrir un grup si no s’arriba al mínim número d’estudiants.
 4. El material no està inclòs en el preu dels cursos
 5. Cada curs té un nombre de places limitades que es cobriran seguint l’ordre rigorós d’inscripció.
 6. Una vegada iniciat el curs, no es retornarà l’import de la matrícula.
 7. Speak&Talk, aula d’estudis, es reserva el dret de canviar un/a professor/a per causes de força major abans de començar el curs o bé un cop iniciat.
 8. La no assistència no dispensa a l’alumne del pagament.
 9. Les classes particulars cancel·lades es poden recuperar només si s’avisa amb 24 hores d’antelació. En cas contrari, la classe no és recuperable. Els dies festius no són recuperables.
 10. A Speak&Talk, aula d’estudis, es fa calendari escolar.
 11. Els festius no són recuperables tot i que el centre pot organitzar sessions de recuperació puntuals.
 12. Els cursos de preparació d’Exàmens Cambridge no inclou les taxes de la prova.
 13. Baixes: s’ha d’avisar amb 15 dies d’antelació. En cas contrari, es cobrarà la mensualitat.